Tag: Python,Threading,Processing

Giới hạn của luồng trong Python

Thứ bảy, ngày 25 tháng 5 năm 2024

Luồng(thread) trong Python có gì khác so với luồng trong các ngôn ngữ lập trình khác? GIL là gì? Có phải sử dụng đa luồng, đa tiến trình sẽ luôn hiệu quả hơn đơn luồng, đơn tiến trình không? Trong bài viết này, mình sẽ chia sẻ về giới hạn của luồng trong Python và đưa ra lời khuyên trong trường hợp nào thì dùng đa luồng, đa tiến trình hay chỉ cần dùng đơn luồng.