Tag: Design pattern,Inversion of Control,Dependency Injection

Từ Inversion of Control đến Dependency Injection

Chủ nhật, ngày 2 tháng 6 năm 2024

Inversion of Control và Dependency Injection là hai khái niệm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng. Nó là những nguyên lý cơ bản giúp chúng ta xây dựng các ứng dụng linh hoạt, dễ bảo trì và mở rộng. Bài viết này sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về Inversion of Control và Dependency Injection.