Nguyễn Khắc Thành

Address: Hoài Đức, Hà NộiDate of birth:

Introduce

I learned Communication and Computer Networking at University of Engineering and Technology, Vietnam National University. Nevertheless, I drop out my learning early to focus on my favourite works, so I don't have bachelor degree and I focused on to become Software Engineer all the time.

In free time, I always read the book, read the Open source project or learning new knowledge. Moreover, I also do coding on Codeforce and write blog for reinforce my knowledges.

One of my favorite is to apply my knowledge into practice and I did it well.

I have been working on Python and Javascript since 2017. Sometimes, I can use C++ or Cython for optimizing Python program.

Experiences

05-2021 – present: Teko Việt Nam

 • Frontend
 • Optimize and develop web applications for ecommerce platforms such as VNShop, Phong Vũ, VinMart, Meat Deli,...
 • Thiết kế và phát triển hệ thống quản lí cấu hình storefront cho các tenant

06-2019 – 02-2021: Teko Việt Nam

 • Backend
 • Thiết kế, viết tài liệu kĩ thuật và triển khai mô hình quản lí sản phẩm cho hệ thống thương mại điện tử nhiều sàn
 • Phát triển, hỗ trợ vận hành hệ thống trên K8s

07-2017 – 06-2019: Revotech

 • Thiết kế và phát triển backend service để deploy machine learning model.
 • Cài đặt các thuật toán phân cụm, phân loại và hồi quy cho dữ liệu dầu khí

Dự án cá nhân

 • pjrpc: Async JSON-RPC framework cho Python
 • Flask-Forum: Ứng dụng diễn đàn sử OAuth2, được viết bằng Flask
 • www: Blog cá nhân, nơi chia sẽ những kiến thức và kĩ năng của bản thân

Kĩ năng

Ngôn ngữ lập trình

 • Python
 • Javascript (Typescript)

Frameworks

 • NodeJS, ReactJS, NextJS, ExpressJS
 • Webpack, RollupJS and related tools
 • Các python web framework dựa trên chuẩn WSGI hoặc ASGI như Django, Flask, FastAPI,...
 • Các thư viện bất đồng bộ như curio, gevent, dask,... và các async task queue như celery, arq, rq,...
 • asyncpg, pymysql hoặc SQLAlchemy

Testing

 • Mocking
 • unittest, pytest, jest, react-testing-library
 • API testing với Postman

Khác

 • Linux, Docker, K8s
 • Phát triển, deploy ứng dụng trên môi trường K8s
 • Monitor ứng dụng trên Promethius, Grafana, Loki, ...
 • MySQL
 • Optimize web performance, RAID, ...

Leadership

 • Lead team (6 thành viên)
 • Tech PIC cho những EPIC
 • Training cho thực tập sinh trong team
 • Hỗ trợ fresher và review code các thành viên
 • Tìm và giải quyết các vấn đề kĩ thuật phát sinh, optimize sản phẩm

Học vấn

06/2019 - nay

Học kiến thưc về khoa học máy tính và kĩ năng phát triển phần mềm từ các MOOC như Coursera và freeCodecamp.

Hồ sơ các nhân trên CourseraFreecodecamp.

08/2016 - 06/2019

Truyền thông và Mạng máy tính tại Trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc Gia Hà Nội.